فرولیک اسید، آنتی اکسیدانی است که در ساخت ترکیبات معطر مورد استفاده قرار می گیرد. از فرولیک اسید علاوه بر خواص آنتی اکسیدانی، خواص ضدباکتریایی نیز گزارش شده است. فرولیک اسید مانند بسیاری از فنول های طبیعی، یک آنتی اکسیدان است، به این معنا که نسبت به رادیکال های آزاد از جمله گونه های اکسیژن فعال واکنش پذیر است و می تواند آنها را مهار و از اثرات مخرب آنها جلوگیری کند. پروتوکاتکویک اسید نیز یک نوع اسید فنولیک است که دارای خاصیت آنتی اکسیدانی است.

انواع مختلفی ازپیازهاوجود دارد که در دو رنگ با عطر و طعم متفاوت شناخته می شود. آنها حاوی غلظت های مختلف از ترکیبات فنلی و فلاونوئیدها هستند. گرچه پیاز را سرشار از خصلت ضداکسیدانی می دانیم، اما باید یادآور شویم فعالیت های آنتی اکسیدانی و ضد رادیکال آزاد بشدت وابسته به محتوای ترکیبات فنلی است. فعالیت آنتی اکسیدانی پیاز به طور قابل توجهی از برگ های خارجی به سمت برگ های داخلی کاهش می یابد. عصاره اسانس پیاز که توسط تقطیر با بخار به دست آمده است، فعالیت ضدباکتری علیه دو باکتری استافیلوکوک اورئوس که از طریق عفونت های پوستی منتقل می شوند و باکتری سالمونلا را که یکی از متداول ترین علل مسمومیت های غذایی انتقال یافته از تخم مرغ خام است نشان می دهد.

پوست پیازمیزان قابل توجهی فلاونوئید دارد که این مقدار بالاتر از فلاونوئیدهای بخش خوراکی این سبزی است. بنابراین بسیار جالب است بدانیم پوست پیاز - که به عنوان زباله دور ریخته می شود - می تواند به عنوان یک منبع تجاری ویژه از ترکیبات فنلی مورد استفاده قرار گیرد.

گزارشی تهیه شده است که در آن از پوست و قسمت های خوراکی پیاز قرمز به طور جداگانه عصاره تهیه شد. هدف، بررسی محتوای ترکیبات فنلی بود تا فعالیت آنتی اکسیدانی و قدرت مهار رادیکال آزاد. در این آزمایش، فعالیت ضدمیکروبی عصاره استخراج شده از پوست و قسمت های داخلی پیاز قرمز با هم مقایسه شد.

مقادیر بالای ترکیبات فنولی و بخصوص کورستین که به عنوان عوامل ضدمیکروبی و ترکیبات آنتی اکسیدانی طبقه بندی می شوند در عصاره استخراج شده از بخش های خوراکی پیاز قابل توجه بود؛ اما مقدار ترکیبات فنلی و کورستین جدا شده از پوست پیاز حدود سه تا پنج برابر بیشتر از بخش های خوراکی پیاز بود. فعالیت آنتی اکسیدانی قسمت های خوراکی پیاز و به دام انداختن رادیکال های آزاد توسط عصاره استخراج شده از بخش های خوراکی بسیار قابل توجه بود، اما مهار فعالیت رادیکال های آزاد توسط عصاره استخراج شده از پوست پیاز بسیار قدرتمندتر بود.

فعالیت های ضدمیکروبی پوست پیاز و قسمت خوراکی آن در برابر باکتری های باسیلوس سرئوس، اشرشیاکولی و سودوموناس که عوامل ایجاد بیماری های مختلف است نیز مورد بررسی قرار گرفت. به طور کلی، عصاره حاصل از پوست پیاز اثرات بازدارنده قوی تری نسبت به عصاره قسمت های خوراکی در برابر سه باکتری مورد آزمایش نشان داد. در واقع باکتری ها در مجاورت عصاره استخراج شده از پوست پیاز بهتر از بین رفت. بررسی دقیق تر اجزای فنولی استخراج شده از پوست پیاز قرمز نشان داد پوست پیاز قرمز یک منبع غنی از کورستین است. گرچه عصاره استخراج شده از قسمت های خوراکی پیاز غنی از آنتی اکسیدان است، اما عصاره استخراج شده از پوست پیاز از نظر وجود آنتی اکسیدان بسیار غنی تر است. بنابراین پوست پیاز قرمز که در واقع بخش دورریختنی این سبزی است، سرشار از ترکیبات شیمیایی است که می تواند از بدن انسان ها در برابر سرطان محافظت کند و علاوه بر این می تواند یک منبع آنتی باکتریال باشد. شاید در آینده ای نزدیک شاهد حضور آنتی اکسیدان های استخراج شده از پوست پیاز در صنعت باشیم.