محمد چینیان ادامه داد: «بوفه محل فروش همه چیز بود، ولی حالاپایگاه تغذیه سالممحل فروش میان وعده هایی است که وزارت آموزش و پرورش، مجوز آن را داده است.»

چینیان افزود: «در مدارسی که مراقببهداشتداریم مشکل بسیار کمتری داریم و در مدارسی که مربیان بهداشت نیستند، رابطین بهداشت داریم و مدیران مدارس براساس آموزش هایی که در دوره ضمن خدمت تعریف شده، آموزش های لازم را فرا گرفتند و نظارت دارند.»

این در حالی است که این روزها در بسیاری از بوفه های مدارس کشور عرضه انواع ساندویچ به دانش آموزان صورت گرفته که نظارت بهداشتی چندانی نیز بر آن نیست.