ملت ایران: سفر هوایی برای شما کسل کننده نخواهد شد. اگر با یکی از این جت های اختصاصی میلیاردرها پروازی داشته باشید. این هواپیماها به زیبایی و تجمل یک قصر واقعی طراحی شده اند.

منبع: خبر آنلاین