ویلای علی پروین مصادره شد! /عکس

به گزارش ملت ایران به نقل از تعامل: علی پروین که نزد هواداران این تیم به سلطان معروف است، به دلیل عدم پرداخت اقساط خود به یک بانک خصوصی در قبال وامی که دریافت کرده بود، مجبور شد تا سند رهنی را اعطا کند و سند رهنی هم سندی نبود جز سند ویلای باشکوه سلطان در لواسان!! تا به این ترتیب این بانک خصوصی، ویلای پروین را مصادره کند.

گفته می‌شود که این بانک خصوصی سال‌ها قبل وامی کلانی را به این پروین اعطا کرد که اقساط آن توسط سلطان پرداخت نشد.