ترجمه نوشته کنار عکس این است: وقتی شتر داره سر بچه ات را می خورد ۱ - شما او را نجات می دهید ۲ - عکس می گیرید