عزیزیان:عابدزاده سنگربان ما در استادیوم آزادی است

به گزارش ملت ایران به نقل از گل تا زمانیکه سعیدعزیزیان مربی دروازه بانهای پرسپولیس نشده بود درخصوص نیلسون نظرچندان مثبتی نداشت اما حضورمستقیم درتمرینات پرسپولیس باعثتغییرعقیدۀ عزیزیان شده تا جاییکه اونیلسون را یک دروازه بان حرفه ای وششدانگ می داند. عزیزیان به گل گفت:
*درخصوص دروازه بانهای تیم وآمادگی آنها قبل ازدربی صحبت کنید؟
_ ببینید نیلسون واقعا حرفه ای است وی حرفه ای تمرین وزندگی می کند فکرش هم حرفه ای است. با آنکه نیلسون ۳۶،۳۷ سال سن دارد اما واقعا زحمت می کشد وآماده است. ازسوی دیگررضامحمدی وامیرعابدزاده درپرسپولیس حضوردارند که این دونفرجزودروازه بانهای با آتیه و خوش اخلاق کشورما بشمارمی روند که جای پیشرفت دارند هردوی این دروازه بانها نیزمی دانند که نیلسون واقعا آماده است وزحمت می کشد.

*اما شما قبل ازحضوردرپرسپولیس نظردیگری داشتید ومی گفتید نیلسون درحد پرسپولیس نیست ومدام ازگردان حمایت می کردید؟
_ من نگفتم نیلسون درحد پرسپولیس نیست. قبل ازاینکه ازنزدیک شاهد کاردروازه بانهای تیم باشم طی چهار، پنج سال گذشته بازیهای شهاب گردان را دیده بودم اما هیچ وقت ازنزدیک با نیلسون کارنکرده بودم وقتی نیلسون مصدوم شد گفتم باید گردان به میدان برود زیرا نیلسون مصدوم است وباید استراحت کند اما تازمانیکه خودتان ازنزدیک عملکرد نیلسون را ببینید متوجه حرفهای من می شوید او واقعا دروازه بان ششدانگی است. شاید قبلا اشتباه می دیدم اما فقط می گفتم اومصدوم است ونباید آسیب دیدگی اش تشدید شود.
*چرا رضامحمدی ازلیست ۱۸ نفرۀ بازی با داماش خط خورد؟ آیا این قضیه اورا ناراحت نمی کند؟
_ رضامحمدی هم می داند که نیلسون دروازه بان خوبی است واین قضیه اورا نگران نمی کند، درقرارداد هیچ دروازه بانی هم نوشته نشده که کدام یک دروازه بان دوم وسوم هستند بلکه مربی تشخیص می دهد چه کسی دروازه بان فیکس وکدام یک ذخیره می باشند. محمدی حرفه ای است ونشنیدم که ابرازناراحتی کند. اگرهم احساس کنم اوبابت خط خوردن ازلیست ۱۸ نفره ناراحت است، با اوصحبت می کنم تا مشکلش حل شود. رضا فوق العاده بچۀ خوبی است که درتیم بزرگی مانند سپاهان ودرجام باشگاههای آسیا بازی کرده، البته به او حق می دهم ناراحت شود زیرا بازیکن باید ازعدم حضوردرمیدان ونیمکت نشینی ناراحت شود واگرشاکی نشود آن وقت جای تعجب دارد.
*اینکه می گویند درخصوص دروازه بانهای دوم وسوم چرخشی عمل می کنید چقدرصحت دارد؟
_ چرخشی خیر، ازآن جا که رضامحمدی ازتجربۀ بالایی برخورداراست می تواند درشهرستانهاوبازیهای خارج ازخانه کنارتیم باشد تا اگر خدای نکرده برای نیلسون مشکلی پیش بیاید یا مصدوم شود به میدان برود همچنین امیرعابدزاده به علت تجربۀ کم می تواند دراستادیوم آزادی کسب تجربه کند تا روحیه اش بالاتربرود. ازبابت این موضوع نیزمشکل خاصی وجودندارد واینکه کدام یک ازدروازه بانها درتهران یا شهرستان می تواند کنارتیم باشد را مربی تشخیص می دهد.
*دردربی کدام یک ازدروازه بانها ذخیرۀ نیلسون هستند؟
_ معلوم نیست، هردروازه بانی خوب تمرین کند به لیست اضافه می شودودراین خصوص گل محمدی نظراول وآخررا می دهد.
*برندۀ دربی کدام تیم خواهد بود؟
_ ما می خواهیم علاوه برارائۀ یک بازی خوب وتماشاگرپسند هم امتیازاین دیداررا ازآن خودکنیم تا به وضعیتمان درجدول سروسامان بدهیم حتم بدانید گل محمدی وبقیۀ اعضای کادرفنی برای دربی راهکارهایی دارند که اگربتوانیم این شیوه ها رااجرا کنیم گرفتن هر۳ امتیازدوراز دسترس نیست.
*گلزنان دربی؟
_ ازبین هادی نوروزی، کریم انصاریفرد وغلام رضارضایی می توانند گلزنان ما در دربی باشند.
*اگربخواهید مهدی رحمتی ونیلسون را مقایسه کنید کدام یک را بهترمی دانید؟
_ مهدی رحمتی گلرملی ما است که ازفاکتورهای مثبت زیادی بهره می برد ازطرفی نیلسون هم فاکتورهای مثبت دیگری مخصوص خودش دارد. هردو زحمت کش وجزودروازه بانهای حرفه ای بشمارمی روند ودریک سطح هستند.
*وپیش بینی دربی؟
_ امیدوارم ما بتوانیم برندۀ دربی باشیم.