جشنواره سالانه جنگ آرد در شهر ایبی در آلیکانته اسپانیا شروع شد.

به گزارش ملت ایران به نقل از روزگارنو، در این جشنواره دلقک ها و دیگر شخصیت های عجیب و غریب با پوشیدن لباس مخصوص با سلاح آرد و تخم مرغ در جنگ شرکت می کنند. تشخیص جدی یا شوخی بودن آن در نظر اول بسیار دشوار است.

گفته می شود این جشنواره ۲۰۰ سال پیشینه دارد؛ اما فقط می توان تا ۱۹۸۱ رد آن را پیدا کرد.

هر سال در بیست و هشتم دسامبر مصادف با روز بیگناهان معادل روز احمق های آوریل می شود این جشنواره را تماشا کرد. کسانی که حاضر نیستند خود را با آرد بپوشانند باید جریمه بپردازند و این جریمه به خیریه ها اهدا می شود.