تصاویر:هنرمندانی با چشمان زیبا اما دو رنگ!

David Bowie

این خصوصیت در گربه ها و سگ ها بیش از انسانها وجود دارد: