ملت ایران:تصویری که در زیر می‌بینید حاصل از بر خود صاعقه با یک زمین گلف است، این عکس را یک گلف آموز که در این زمین تمرین می‌کرده ثبت کرده و اشتراک آن در اینترنت بحث‌های زیادی را به راه انداخته است. البته عده ای معتقدند که این تصویر فتوشاپی است اما برای رد یا تایید این موضوع سندی در دست نیست.

فارس