نمد، نوعی بافته سنتی و زیرانداز است که با پشم تولید می شود، برای تهیه نمد، عمل بافتن انجام نمی شود بلکه با ایجاد فشار، رطوبت و حرارت، الیاف پشمی درهم کوبیده می شودکه دو خاصیت جعدیابی و پوسته ای شدن پشم امکان تولید نمد را فراهم می کنند.