" Svetlana Ivanchenko " هنرمند اوکراینی است که ساعتها برای جمع آوری صدف وقت گذاشته تا با استفاده از آن نقاشی های بسیار زیبا خلق کند.