هزاران نفر که خود را به شکل «شبح» درآورده بودند در خیابانهای شهر مکزیکو سیتی، پایتخت مکزیک، راه پیمایی کردند.

عکس: راه پیمایی «اشباح»