ملت ایران:تصاویری که در زیر می‌بینید مربوط به بدل‌کاری های هوایی در سال ۱۹۲۰ است. تصاویر مردان با دل و جرئتی که چنین حرکات خطرناکی را بین زمین و آسمان انجام داده و حتی جان خود را در این راه از دست می‌دادند، ‌ این گونه نمایش‌ها از آن دوران تا کنون طرفداران زیادی دارد.