ملت ایران: زنان چینی درحال آرایش کردن در زمان انتظار برای مصاحبه در یک نمایشگاه کار در شانگهای، برای جذب شدن به عنوان خدمه ی خطوط هوایی چین شرقی.

حدود ۲.۰۰۰ نفر در این مصاحبه شرکت کرده اند.