ملت ایران: اگر به طور متناوب کاغذ را از عرض و طول تا کنیم ممکن است تعداد دفعات بیشتری به تا کردن کاغذ ادامه داد و در این صورت هر بار ضخامت دو برابر می شود در صورتی که پهنا هر دو دفعه یک بار نصف می شود اگر از دید دیگری مسئله را نگاه کنیم باز هم جالب بود، مثلاً اگر تا کردن کاغذ را با ارتفاع بسنجیم بعد از ۱۰ بار تا کردن ضخامت کاغذ بدست آمده ۱۰۲۴ برابر حالت اولیه می شود.

یک کاغذ را چند بار می توان تا کرد؟

چندی سال پیش بریتنی گالیوان کاشف رابطه بین کاغذ و تا کردن که در دبیرستان درس می خواند با این مسئله روبرو شد که چگونه کاغذی را ۱۲ بار تا کند، او برای گرفتن نمره از یکی از کلاسهایش این مسئله را حل کرد، او با انجام آزمایش های مختلف موفق شد ورقه نازکی از طلا را ۱۲ بار تا کند اما مسئله طرح شده درباره کاغذ فقط صادق بود نه طلا.

نیو میوز