کجا رفت تاثیر سوز دعا … کجایند مردان بی ادعا

تصویر: شهید سیدمرتضی آوینی در لباس احرام