ملت ایران:این خانم ۸۹ ساله مدت ۷ سال نابینا بود اما به کمک پزشکان توانست بینایی خود را به روشی عجیب به دست آورد.
پزشکان برای کمک به این زن نابینا یک میکرو تلسکوپ به اندازه یک عدس در چشم او کار گذاشتند تا او بعد از ۷ سال بتواند دوباره کتاب بخواند.
علت نابینایی این خانم کهولت سن و نوعی بیماری چشمی است که درآن عضلات عنبیه چشمی دچار آسیب شده و باعثمیشود بینایی از بین برود.

 بینایی این خانم بازگشت ! +عکس
این خانم میگوید: حالا بهتر از هر زمان دیگری میبینم. رنگها در نظرم درخشانتر و زیباتر وطبیعی هستند و میتوانم به راحتی کلمات کتاب را دیده و از راه دور بخوانم. او که یک هنرمند نقاش است امیدوار است به زودی بتواند حتی دوباره نقاشی کند.
پزشکان میگویند بیماری که باعثنابینایی این خانم شده است ریشه ای نامشخص دارد که با کهولت سن بوجود آمده باعثنابینایی میشود. این بیماری قسمتی از ناحیه پشت عدسی چشم که تصویر روی آن تشکیل میشود را تخریب میکند و باعثاختلال در بینایی میشودو به آرامی بینایی چشم از بین میرود.


درمورد پیوند تلسکوپ به چشم این خانم پزشکان میگویند به مرور زمان مغز او میتواند تصاویر بهتری از اطراف را دریافت کند و او میتواند به راحتی کنترل این وسیله را به دست گیرد و تصاویر بسیار واضح ترو دقیق تر نسبت امروز از دنیای اطراف احساس کند.