ملت ایران:" اوراین کواس " ۳۴ ساله یکی از اولین قربانیان قانون جدید مدارس در ایالت کالیفرنیا شد. طبق قانون جدید این ایالت اگر بچه ها بیش از حد غیبت غیر موجه داشته باشند والدین آنها مواخذه خواهند شد.

این مادر ۳۴ ساله دو فرزند مدرسه ای دارد که به دلیل غیبتهای فراوان بچه ها در سال گذشته تحصیلی دادگاه این زن را به تحمل ۱۸۰ روز زندان محکوم کرده است. این بچه ها ۱۰ درصد روزهای مدرسه سال گذشته را غایب بوده اند که معادل ۱۱۶ روز تحصیلی است.

اولین قربانی قوانین جدید مدارس در ایالت کالیفرنیا +عکس
بازداشت این مادر در پی درخواست اولیای مدرسه فرزندان او به دلیل غیبت ۱۱۶ روز بچه ها اتفاق افتاد که به گفته اولیای مدرسه آنها بارها با منزل این زن تماس گرفته و طی ارسال نامه هایی توضیحات وی را در مورد غیبت بچه ها خواستار شده بودند که با بی توجهی وی همراه بود و او به دلیل این بی مسئولیتی در قبال بچه ها و آموزششان که مهمترین مسئله زندگی امروز نوجوانان است راهی زندان خواهد شد.
طبق این قانون جدید خیلی از والدین امریکایی در معرض اتهام قرار گرفته اند. به گفته مسئولین امر تعلیم و آموزش نوجوانان در درجه اول با پیگیری های والدین و توجه آنها امکان پذیر خواهد بود و اگر کسی با بی توجهی این مسئله را نادیده گیرد ا ز نظر قانون مجرم خواهد بود.
مجازاتهای درنظر گرفته شده برای والدین خاطی متفاوت است که از نظافت مدرسه و مکانهای عمومی آغاز شده و به جریمه های سنگین نقدی و زندان خاتمه می یابد.

پرداد