به گزارش اختصاصی ملت ایران مطالعات جدید نشان می دهد که نگاه کردن به عکس بچه گربه و سگ باعثسخت کوشی و بالارفتن تمرکز میشود. محققان معتقدند که نگاه کردن به عکس بچه حیوانات تا ده درصد تمرکز افراد را تقویت می کند. بر اساس تحقیقات جدید افرادی که به عکس بچه گربه یا سگ خیره میشوند عملکرد بهتری نسبت به افرادی دارند که به عکس حیوانات بالغ نگاه می کنند. کارشناسان می گویند خیره شدن به این نوع عکسها باعثمیشود حس شادی نشاط و سرزندگی در افراد بیشتر شده و همچنین در ایجاد انگیزه موثر هستند. در یک بررسی محققان بر روی سه گروه از افراد مطالعه و تحقیق کردند آنها به یک گروه عکس حیوانات بالغ و به گروه دوم عکس بچه حیوانات و به گروه سوم عکس غذاهای خوشمزه را نشان دادند و سپس طی یک آزمایش میزان تمرکز و عملکرد آنها را بررسی کردند که در پایان معلوم شد به گروهی که عکس بچه حیوانات نشان داده شد تا ۱۰ درصد عملکرد بهتری نسبت به گروههای دیگر داشتند و گروهی که شاهد عکس حیوانات بالغ بودند تا ۵ درصد بهبودی در عملکرد خود داشتند و گروه سوم تحت تاثیر عکسی که شاهدش بودند قرار نگرفتند و به عبارتی عکسها روی عملکرد آنها موثر نبود.