ملت ایران:به این دو عکس خیره شوید. در یکی گلوله های توپ دیده می شود و در دیگری، خیر.

عکس اصلی گرفته شده در جنگ کریمه بدون توپ است و عکس جعلی با توپ!

" دره سایه مرگ " اسم این عکس است که در سال ۱۸۵۵ توسط راجر فنتون بعنوان یکی از اولین عکسهای جنگی گرفته شده است.

روسیه با انگلیس و فرانسه و ساردینا و امپراطوری عثمانی درگیر جنگی شدند که از ان بعنوان یکی از اولین جنگهای مدرن دنیا نام برده شده است. در این جنگ است که اولین بار از تلگراف و دوربین عکاسی هم استفاده شده است.

اولین عکس جعلی جهان را ببینید

ارول موریس مستند ساز معروف با سفر به کریمه درباره این عکس به تحقیق پرداخته و نشان داده که عکس با گلوله های توپ جعلی است و عکاس آن زمان – فنتون و دستیارانش - گلوله ها را با دست چیده اند.

امااینکه چرا وی این کار را کرده برخی معتقدند وی خواسته احساس خود از جنگ را نشان دهد!

در واقع نبرد کِریمه یا جنگ کریمه به جنگهای اکتبر ۱۸۵۳ تا فوریه ۱۸۵۶ گفته می‌شود که میان امپراتوری روسیه تزاری از یک سو و فرانسه، انگلیس، پادشاهی ساردینیا و امپراتوری عثمانی از سوی دیگر رخ داد.

خبرآنلاین