ملت ایران:صد نفر از افراد ماجراجو با پرش و سقوط آزاد با لباس مخصوص توانستند نام خود را در کتاب رکوردهای گینس به ثبت برسانند.

این افراد از ۲۱ کشور مختلف در این پرش حضور داشتند و با ۵ هواپیما در ارتفاع ۱۳ هزار پایی شهر کالیفرنیا پرش خود را آغاز کردند. این بیشترین تعداد حضور افراد با لباس مخصوص پرش از این ارتفاع است و آنها توانستند با این عنوان نام خود را در کتاب رکوردهای گینس ثبت کنند. آنها حدود دو مایل و با سرعت ۸۰ مایل در ساعت در آسمان کالیفرنیا به پرواز درآمدند و به صورت منظمی اقدام به ساخت یک لوزی انسانی کردند. آنها لباس مخصوص پرش به تن داشتند که از پارچه خاصی تهیه میشود و در ناحیه بین پاها و بازوها پرده ای دارد که به آنها اجازه میدهد به صورت عمودی و با سرعت کم به پرواز ادامه دهند. گفتنی است تنها کسانی مجاز به استفاده از این لباس هستند که بیش از ۲۰۰ پرش در کارنامه خود داشته باشند.

این پرش گروهی توسط یک موسسه غیر انتفاعی برنامه ریزی شده و هدف آن آموزش همکاری و کارگروهی، تعیین هدف و د ستیابی سازماندهی شده به هدف عنوان شده است.