ملت ایران:در یک مهد کودک در هلند، فضای اتاقها را در ساعتی از روز به شکل شب در می آورند و تیره می کنند تا بچه ها به راحتی بخوابند و …

تصویر: کاری جالب در یک مهد کودک!