ملت ایران:" ماریا رزالس " ۳۱ ساله از سال ۲۰۰۸ تا کنون درگیر دادگاه های مربوط به قتل خواهر زاده اش است، او در این مورد به پلیس گفته بود به صورت تصادفی روی خواهر زاده اش غلطیده و باعثمرگ وی شده است.


آن زمان او نزدیک ۵۰۰ کیلوگرم وزن داشت و این مسئله باورکردنی به نظر میرسید اما زمانیکه پزشکی قانونی علت مرگ طفل را ضربه شدید به سرش اعلام کرد همه چیز تغییر کرد و وکیل این خانم توانست ثابت کند این زن به قدری چاق است که امکان ندارد بتواند بازویش را با قدرت زیاد تکان دهد و ضربه ای به کسی وارد کند. در سال ۲۰۰۸ " ماریا " به همراه همسرش به خانه خواهرش نقل مکان کرده است و او به دلیل چاقی زیادش قادر نبود خانه را ترک کند و به همین دلیل غالبا زمانیکه خواهرش بیرون منزل بود او از بچه ها نگهداری میکرد. یک روز که خواهرش به بچه ها صبحانه میداده از اینکه پسر بچه ۳ ساله اش صبحانه نمیخورد عصبانی شده و با شانه محکم به بازوها پاها و سر او ضربه میزند به طوریکه سر او ورم میکند. سپس او بچه را میخواباند و از خانه خارج میشود. روز بعد ناراحتی تنفسی کودک آغاز میشود و مادر مجبور میشود با گروه امداد تماس بگیرد.


در بیمارستان پزشکان میگویند تا زمانیکه علت این امر مشخص نشود او قادر به دیدن بچه نخواهد بود و بنابر این او از ماریا میخواهد اعلام کند که او ناخودآگاه روی بچه غلطیده است و ماریا برای اینکه خواهرش را از دردسر رها کند به دروغ این ادعا را مطرح میکند و بعد برای اینکه خواهرش بتواند از بچه هایش نگهداری کند و دادگاه بچه ها را از او نگیرد این ادعا را بارها تکرار میکند بطوریکه در معرض اتهام به قتل بوده است تا اینکه حقیقت جریان مشخص میشود.
او میگوید شاید کسی کار او را درک نکند اما او تنها به خاطر خواهر و فرزندانش این کار را کرده است.

پرداد