ملت ایران: شماری از کارگران با تجمع مقابل کاخ ریاست جمهوری مصر در قاهره، به نشانه اعتراض به سخت شدن وضعیت معیشتی، لباس های خود را از تن بیرون کشیدند.

این افراد درخواست بهبود وضعیت معیشتی خود را مطرح کردند و از تعامل نامناسب نیروهای امنیتی مسؤل تامین امنیت کاخ ریاست جمهوری گلایه داشتند.

شاهدان عینی در منطقه " مصر الجدیده " در قاهره گفتند: برخی از کارگران در یکی از شرکت های غذایی، در اعتراض به تعامل نامناسب نیروهای امنیتی کاخ ریاست جمهوری با آنها، پیراهن خود را از تن بیرون کشیدند برخی هم با درآوردن شلوار، تنها با لباس زیر باقی ماندند.

این شاهدان اضافه کردند: کارگران از چند روز پیش اعتراضات خود را برای مطالبه بهبود وضعیت مالی و معیشتی مقابل کاخ ریاست جمهوری آغاز کرده بودند اما نیروهای امنیتی کاخ ریاست جمهوری به درگیری های کلامی با آنها پرداختند. نیروهای امنیتی از معترضین خواسته بودند از دیوارهای کاخ ریاست جمهوری دور شوند و در همین ارتباط، درگیری های کلامی رخ داد.

پس از جر و بحثکلامی، این معترضین با درآوردن لباس و برهنه شدن، در خیابان مقابل کاخ ریاست جمهوری، اقدام به راهپیمایی اعتراض آمیز کردند و شعارهایی را علیه محمد مرسی رئیس جمهور و دولت مصر سر دادند.

در مصر، برهنه شدن و درآوردن لباس نشانه ای از حق خوری و در تگنا قرار گرفتن افراد در جر و بحثهای کلامی است که بارها در مناطقی از قاهره، دیده می شود.

عصر ایران