به گزارش اختصاصی ملت ایران به گدایان در نزدیکی یک مکان مذهبی توریستی دستور داده شد تا در قفس های ساخته شده بخصوصی بمانند تا دید پرداخت پول مشتریان را خراب نکنند. قفس هایی به سبک قفس های باغ وحش که حتی زندانیان نمی توانند در آن بایستند. این قفس ها برای دور نگه داشتن گدایان از هزاران گردشگر حاضر در نمایشگاه طراحی شده بود. این نمایشگاه همچون یک روز مقدس مذهبی، بازار و نمایشگاهی سرگرم کننده بود بطوریکه همچون آهن ربایی بازدیدکنندگان را به بالا و پایین نمایشگاه جذب می کرد.

ستاد برگزاری نمایشگاه به یکی از روزنامه های محلی گفت: امسال ما تصمیم گرفتیم گدایان سرگردان در همه جا را که باعثناراحتی مهمانان ما می شوند و اوقات آنها را خراب می کنند دیگر نپذیریم و آنها را قبول نکنیم. گدایان در قفس بسیار راحت هستند و مردم به آنها بعنوان هدیه آب و غذا می دهند.

این ستاد در ادامه افزود: گدایان می توانند هر زمان که بخواهند قفس را ترک کنند ولی مجبور به ترک شهر نیز هستند، آنها نمی توانند وارد نمایشگاه شوند.

ولی این قفس ها خشم فعالان حقوق بشر را در چین تحت عنوان باغ وحش انسانی برانگیخته است. شخصی در اعتراض گفت: آنچه که آنها در مراحل بعدی انجام خواهند دا دچه خواهد بود؟ ترفندهایی برای مواد غذایی خود؟آنها همچون حیوانات باغ وحش در معرض دید مردم قرار داشته و هر روز غذا و آب برایشان در نظرگرفته شده که در اختیارشان قرار می گیرد و برای قضای حاجت هم در انتهای قفسها دستشویی هایی تعبیه شده است.