این پلیکان در حال پرواز، اگر چه به صورت واقعی دارای دو سر نیست، اما زاویه این عکاسی خصوصا در هنگام پرواز در آسمان و عدم نمایش بدن پلیکان پشتی، این تصور را در ذهن ایجاد می کند که این پرنده دو سر دارد.

تصویر: پرنده پلیکان دو سر!