ملت ایران:عمارتهای عجیب و غریب د دنیا زیاد هستند. خانه هایی که خواسته یا نا خواسته به طرز عجیبی ساخته شده اند و بعدها مورد توجه عموم قرار گرفته اند.

به گزارش روزگارنو، اینگونه بناها یا از حیثظاهری مورد استقبال قرار می گیرند یا اینکه از حیثساخت و طراحی؛ شاید تصور کنید که این دو مقوله که شبیه به هم هستند، اما باید بگویم که ساختار ظاهری با طراحی متفاوت است.

تصاویر: این عمارت، عجیب ترین خانه آمریکاست!