نمایشگاه آثار جشنواره فلیسیتی جمعه ۲۵ شهریور با حضور استفانو منقتی دبیر این جشنواره ایتالیایی در نگارخانه زمستان خانه هنرمندان ایران آغاز شد.

تصاویر:نمایشگاه هنرمند ایتالیایی در تهران