ملت ایران: این روزها ما از سیستم نگارشی فارسی استفاده میکنیم و تقریبا سه نوع کلی خط در دنیا وجود دارد. بیشتر مردم دنیا از خطوط چینی، الفبای فارسی و عربی و همچنین الفبای انگلیسی استفاده می کنند. البته در کشورهای مختلف دستور زبان ها با یکدیگرمتفاوت است. در باستان نیز سیستم های نگارشی بسیار عجبی وجود داشته است که این روزها برخی از آن ها همچنان استفاده می شود.

زبان باستانی مصری

تصاویر:خط‌هایی‌عجیب‌تر از نسخه‌دکترها‌