ملت ایران: هر شئ که دارای قدرتهای جادویی ذاتی در خود باشد را ابزار سحرو جادو می خوانند. این ابزارها ممکن است به خودی خود عمل کنند یا ابزاری در دستان شخص باشند که از آنها برای جادو استفاده می کند. اشیاء سحر و جادو به طور معمول در هر دو فرهنگ عامه و فانتزی مدرن یافت می شود. ریشه داستانی آنها به قدمت ایلیاد می رسد که در آن، کمربند جادویی آفرودیت(الهه عشق و زیبایی، ونوس یونانی) به عنوان افسون عشق استفاده می شود. این ابزار می توانند قدرت جادو گری به فرد بدهند و یا قدرت او را بالاتر ببرند.


۹ - زنجیره حقیقت(Truth Chain)

نوع عنصر داستان: زنجیره / کمند
عملکرد: کشتن دروغگو
صفات خاص و توانایی: فشردن گلوی دروغگو تا حد مرگ
زنجیره حقیقت یکی از آیتم های جذاب جادویی است که در سری داستانی فابلی هاون(Fablehaven)، پرفروش ترین ادبیات فانتزی نیویورک تایمز نوشته شده توسط ” براندون مال” نشان داده شده است.
نامی از این آیتم آورده نشده است، اما در حقیقت یک گردن بند جادویی که بر گردن هر کس بسیته شود او را وادار به گفتن حقیقت می کند و اگر پوشنده آن دروغ گوید او را به مرگ سوق دهد. بر طبق افسانه، جادوگر مکان یکی از این زنجیره در گردن ترونیس(Thronis)، غول آسمان قرار داده است. ترونیس قادر به برداشتن آن نیست، در نتیجه سرنوشت خود را پذیرفته است که هرگز یک دروغ نگوید.

اشیاء جادویی پرطرفدار در داستان ها