به گزارش اختصاصی ملت ایران کولین استر که مالک این خانه است می گوید سالهای خیلی پیش هر وقت کسی روی این قسمت قدم می گذاشت طوری عجیب به نظر می رسید و ما تصمیم گرفتیم که فوندانسیون خانه را محکم کنیم و تیرچه هارا جابه جا کنیم. به نظر آنجا کاملا پر شده است اما من از سر کنجکاوی این قسمت را به عمق یک فوت کندم اما همسرم اجازه نداد که بیشتر ازآن پیشروی کنم از من خواست که اینجا را پر کنیم و کاملا بپوشانیم چون ما سه بچه داشتیم واو می ترسید که بچه ها اطراف آن بازی کنند. آقای کولین در ادامه می گوید اما من می خواستم ببینم آنجا چه خبر است با خودم فکر می کردم شاید آن پایین کوزه طلا باشد برای همین بعد از بازنشستگی شروع به کندن آن قسمت کردم تا اینکه به این حفره رسیدم که ۳۳ پله داشت بعد به پایین رفتم در آنجا فقط یک شمشیر زنگ زده بود به نظر می رسد این سلاح یک دهقان باشد. بعد از جستجوی فراوان معلوم شد اینجا بخشی از یک قنات است که قرن شانزدهم برای انتقال آب از دارتومر به پلیموت توسط Sir Francis Drake to طراحی و ساخته شده. کولین می گوید خوشحالم که یک بخش از تاریخ در خانه من کشف شد.