ملت ایران: رها کردن گاوهای وحشی در شمال اسپانیا تفریحی پر نشاط را برای مردم این کشور رقم می زند.

به گزارش روزگارنو، در این جشنواره که هر ساله برگزار می شود هزاران نفر شرکت کننده مرد در لباس های سنتی سفید و روسری قرمز در اطراف گردن خود به خیابانها می ریزند و چندین گاو وحشی نر را رها می کنند و شروع به دویدن می کنند. در این مسابقه همان طور که در تصاویر زیر می بینید بسیاری از شرکت کنندگان به طرز وحشتناکی زخمی شده و گاهی هم به قیمت جان آنها تمام می شود.

این کشور بخاطر این جشنواره در جهان مشهور شده است.