نگاه معصوم و لبخند زیبای این دختر در میان کوهی از آوار التیام بخش بسیاری از درد هاست...

تصویر: نگاه این دختر از زلزله آذربایجان که جهانی شد !