ملت ایران، سرویس مذهبی افکار نیوز - حق سالخورده این است که حرمت پیریش را نگه داری و به سبب سبقت و پیشینه او در اسلام گرامی اش داری، و در اختلافات با او به طور خصمانه رو به رو نشوی، و در راه رفتن بر وی سبقت نگیری و پیشاپیش او راه نروی، و نادانش نشماری، و اگر رفتار جاهلانه ای کرد، تحمل کنی و به مقتضای سوابق مسلمانی و سالمندی اش احترامش کنی.

و حق خردسال این است که در تربیت(فکری) و تعلیم با او مهربان باشی، از خطایش بگذری و پرده پوشی نمایی و کمکش کنی.

منبع: رساله حقوق امام سجاد(ع).