ساخت روباتی با حالتهای چهره انسان

به گزارش ملت ایران دانشمندان ایتالیایی روباتی ساختند که می تواند شش مورد از حالتهای چهره انسان را تقلید کند. صورت انسان برای نشان دادن حالتهای چهره از ۱۰۰ ماهیچه استفاده می کند در حالیکه این روبات از ۳۷ موتور برای ادا و نمایش حالتها استفاده می کند.