زنی انگلیسی مبتلا به یک نوع آلرژی نادر است که باعثمی‌شود هرگونه تماس پوستی با اسکناس در او حساسیت ایجاد کند.

موادغذایی و اشیا مختلفی هستند که موجب واکنش‌ در «سیمون» می‌شود که بدترین آنها حساسیت داشتن به اسکناس است.

«سیمون» گفت: همانند هر زن دیگری یکی از علائق و تفریحاتم خرید کردن است اما در ماه‌های گذشته آلرژی داشتن به اسکناس مشکلاتی را برایم بوجود آورده است و به گونه‌ای به نظر می‌آید که بدنم، مرا برای هر بار خرید کردن تنبیه می‌کند.

«سیمون» همچنین گفت: حساسیت‌زا بودن بسیاری از مواد موجب شده تا مجبور به استفاده از یک رژیم خاص باشم.

آرزوی «سیمون» این است که از این حساسیت نجات پیدا کند اما در حال حاضر پزشکان درمانی برای این آلرژی او پیدا نکرده‌اند.