توفان هایان با سرعت ۳۳۰ کیلومتر در ساعت هفته گذشته وارد فیلیپین شد و تلفات و خسارت های زیادی را برجای گذاشت.

در این تصاویر هوایی، مناطق مختلف فیلیپین قبل از توفان(سمت چپ) و بعد از توفان(سمت راست) قابل مقایسه هستند.