سنگ قبرهایی با نوشته‌های بامزه

یادبودی از سوی پسران(بجز ریکاردو که هیچ پولی نپرداخته)