این خبر بسیاری از شهروندان کشور لیتوانی را در شوک فرو برد! خبر از این قرار است که شهردار پایتخت لیتوانی در یک اقدام بی سابقه دست به کاری عجیب برای مجازات یک راننده متخلف زده است. او برای مجازات راننده متخلف بخت برگشته و دادن درس عبرتی برای سایر رانندگان خاطی که اتومبیل های خود را در هر منطقه که دلشان می خواهد، پارک می کنند، بخصوص آنهایی که در مناطق پارک ممنوع اتومبیل خود را پارک می کنند، با یک عدد تانک نظامی از روی یک مرسدس بنز پارک شده در منطقه خط کشی ویژه دوچرخه سواری رد شد!

بله درست خوانده اید! با یک تانک، مرسدس بنز یک راننده خاطی را له کرده است.

آرتوراس زوکاس، شهر دار ۴۳ ساله، ویلنیوس پایتخت لیتوانی در مقابل دوربین خبرنگاران با یک تانک از روی یک مرسدس بنز پارک شده روی خط کشی ویژه دوچرخه سواری رد شد.

به گزارش گاردین، سخنگوی شهرداری گفت: شهردار از دست راننده هایی که اتومبیل خود را روی خطوط ویژه و پارک ممنوع پارک می کنند، خسته شده است… شاید این اقدام یعنی له کردن با تانک اتومبیل خاطی، مجازات و راه حل خوبی برای پایان دادن به این مشکل باشد. چرا که با این کار سایر راننده های خاطی نیز ترسیده و درس عبرت خواهند گرفت و دیگر در جای درست پارک خواهند کرد.

شهردار زوکاس در ادامه صحبت های خود گفت: تاکنون صدها شکایت از شهروندان درباره پارک غیر مجاز اتومبیل ها در منطقه ویژه دوچرخه سواری و یا سایر مناطق پارک ممنوع در شهر دریافت کرده که او را به ستوه آورده اند.

او این بار، خود با دوچرخه به مسیر های ویژه رفته و با دیدن اولین اتومبیل که در این مسیر پارک کرده است، دست به چنین اقدام سنگینی می زند.

در پایان این حرکت، آقای شهردار با فشردن دست راننده خطاکار یعنی صاحب مرسدس بنز به وی هشدار داد که دیگر خودروی خود را در مناطق پارک ممنوع و خطوط ویژه دوچرخه سواری پارک نکند.

جالب تر اینکه این آقای شهردار، بعد از اینکه کارش با این اتومبیل تمام شد، جارو به دست گرفته و خرده شیشه های آن را از خیابان و مسیر دوچرخه سواری جمع می کند و بعد با خداحافظی از مردم بهت زده به راه خود می رود.

این اقدام نادر و عجیب آقای شهردار بخشی از کمپین رسانه ای او برای ترغیب رانندگان لیتوانیایی برای احترام به قوانین رانندگی و پارک نکردن اتومبیل ها در اماکن پارک ممنوع بود.