در دنیای نقاشی، آثار زیبایی روی زمین و در و دیوار خیابان ها مشاهده کردیم، اما اجرای این هنر زیبا به صورت سه بعدی بسیارجالب و دیدنی است.

دو هنرمند روس و ایتالیا دیوار ساختمان و منازل شهر خود را به یک تابلوی نقاشی تبدیل کردند.

شاهکارهای نقاشی دیواری + عکس