نام کتاب: بگذریم…
نویسنده: بهناز علی‌پور گسکری
انتشارات: نشر چشمه
۹ داستان کوتاه در ۱۲۱ صفحه نتیجه کار گسکری است دراین مجموعه.
«در آپارتمان را پشست سرش قفل می‌کند. دامن مانتوش را بالا می‌گیرد و از پله‌ها پایین می‌رود. پروانه توی پاگرد چرخی می‌زند و روی یک جفت کفش مردانه، جلو در آپارتمان طبقه‌ی اول، می نشیند. زن چشم‌هایش را برهم می‌گذارد ودر ساختمان را پشت سرش می‌بندد.»(از متن کتاب)