بهترین لطیفه ی جهان از نظر کاربران انگلیسی

این لطیفه به عنوان بهترین لطیفه ی جهان از نظر کاربران انگلیسی معرفی شد.

زنی، بچه به بغل سوار اتوبوس شد.

راننده اتوبوس گفت: بچه ی شما زشت ترین بچه ای است که در عمر دیده ام.

به زن خیلی برمی خورد.

زن به مسافری که در کنار او نشسته است می گوید: ” شنیدید، راننده چه توهینی به من کرد؟ ”

مسافر می گوید: ” این میمون رو بده به من، برو پیش رئیس اتوبوسرانی ازش شکایت کن. “

منبع: طنز ایران