غم جهان مخور که غم خوردن، سرنوشتت را دگرگون نخواهد کرد، اما تعادل زندگانیت را به هم خواهد زد.

(گوته)

دنیا زادگاه رنج است؛ اگر در آن بمانی، چون خواب و خیالی می گریزد و اگر سفر کنی غم با تو همراه می آید.

(گوته)

دو چیز اندوه را از بین می برد: یکی دیدار دوستان و دیگر، سخن دانایان و خردمندان.

(ارسطو)

کسی به جز خودم مسئول سقوطم نیست؛ بزرگترین دشمنی که باعثبه وجود آمدن سرنوشتی غم انگیز و اندوهبار برایم شده تنها خودم هستم.

(ناپلئون بناپارت)

رنج و غصه را برای خودت بپذیر و رفاه و آسایش را برای همه.

(آبراهام لینکلن)

غمگین بودم که چرا کفش ندارم، اما در خیابان مردی را دیدم که پا نداشت.

(هارولد ابوت)

زیان و درد برایمان آنقدر مهم نیست؛ آن چیزی که موجب ناراحتی است، به یاد آوردن آنها است.

(کنفوسیوس)