ما در بین کسانی که با ما هم عقیده اند، احساس آرامش داریم، اما زمانی بزرگ می شویم که در بین کسانی باشیم که با ما هم عقیده نباشند.(فرانک)

من خداوند را باور دارم، مشکل اینجا است که آیا او هم مرا باور دارد؟!

(أوله پأئوسه)

پاکدل را کسی باور نمی کند، مگر پاکدل.

(هرمان هسه)

شب آنگاه زیباست که نور را باور داشته باشیم.

(دوروستان)

عشق برای مرد[گونه ای] از احساسات عمیق و غیر ارادی نیست، بلکه قصد و عقیده است.

(مادام دوژیرادرن)

هیچ کس به تصویر نقاش اعتماد نمی کند، اما مردم عکس را باور می کنند.

(انس آدام)