با سپردن خود به دست یک مربی آگاه، نه تنها ناتوان‌تر نمی‌شوی، بلکه احساس توانمندی بیشتری خواهی کرد.

(استیو چندلر)

آن کس که از اساس آموزگار باشد، تمام امور را تنها در رابطه با شاگردانش جدی می پندارد، حتی خودش را.

(نیچه)

پرسش روشن شاگرد از پاسخ استاد ارزشمندتر است.

(ارد بزرگ)

ذهن شما که آزاد باشد، همیشه برای هر چیزی آماده است و همه چیز را به گشادگی می پذیرد. در ذهنِ یک تازه کار امکانات بسیاری هست، اما در ذهن استاد کار، شدنی ها اندک اند.

(شونریو سوزوکی)

هر آنچه که یک استاد می گوید، واژه هایی زیبا هستند که نمی توانند او را رهایی بخشند؛ آنهم از نخستین حمله ی یک سگ هار در یک چراگاه.

(ریچارد باخ)

سخنان بزرگان پیرامون استاد

کسی که دارای سمت استادی است در طویله غذا می خورد که بهترین مکان برای حیوانات نشخوارگر است. اما کسی که غذای خود را در دستان طبیعت می یابد در مراتع آسوده تر است.

(آرتور شوپنهاور)