انسانها به دلیل شخصیت هایشان آن چیزی هستند که هستند، اما در کردار است که آنها به خوشبختی و یا بدبختی دست می یابند.

(ارسطو)

زشتیِ همه جا گسترده ی دنیای جدید که بر اثر عادت از دیده پوشیده می ماند، در کوچکترین لحظات تیره بختی ما بیرحمانه ظاهر می شود.

(میلان کوندرا)

میلیاردها نفر هستند که گونه ها و اقسام دروغ ها را باور می کنند، ولی هنوز حال شان خوب است و برخی افراد هم راستی را باور دارند، ولی درمانده و بدبخت اند.

(کریستوفر هایت)

بدبختی، گونه ای نقطه نظر است. کسی که کارش فروش آسپیرین است از سر درد شما احساس خشنودی می کند.

(آنتونی رابینز)

روزی جهانیان، همه، دست برادری به ‌یکدیگر خواهند داد و آن، روزی ا‌ست که بدبختی و تیره روزی در گستره‌ی جهان یافت نخواهد شد.

(ویکتور هوگو)

اگر از زیر نردبانی بگذرید و به این بیندیشید که برایتان بدبختی می آورد، بی گمان، بدبختی خواهد آورد.

(فلورانس اسکاول شین)