برخی از مردم با شادی می‌بخشند و شادی برای آنها پاداش همان بخشش است.

(جبران خلیل جبران)

راه درست کاستن از دشواری های خود، آرامش بخشیدن به دیگران است.

(مادام دومینتون)

هرگز پول قرض ندهید، مگر آنکه آماده باشید از پس گرفتن آن چشم پوشی کنید.

(ریچارد تمپلر)

راز زندگی در بخشش است؛ سخاوت به زندگی انسان معنا می بخشد.

(آنتونی رابینز)

شما با گذشت، چیزی را از دست نمی دهید، بلکه به دست می آورید.

(اُرد بزرگ)

حیات درختان در بخشش میوه است. آنها می بخشند تا زنده بمانند، زیرا اگر باری ندهند، خود را به تباهی و نابودی کشانده اند.

(جبران خلیل جبران)