انسان مانند رودخانه است؛ هر چه ژرفتر باشد، آرامتر است.

(منتسکیو)

مشکل ترین کارها این است که انسان خود را بشناسد و آسانترین کارها این است که از دیگران عیب جویی کند.

(لردآویبوری)

برای کسی که آهسته و پیوسته قدم بر می دارد، هیچ راهی دور نیست.

(لابرویر)

بشر وقتی در خانه اش نشسته است، خواهان حادثه ای در زندگی و هنگامی که دچار حادثه ای می شود، خواهان زندگی آرام در خانه است.

(وایلر)

تنها کسی که می تواند شما را در رسیدن به رویاها و آرزوهایتان‏ کمک کند، خودتان هستید. وقتی این نکته را خوب بفهمید و آنرا بپذیرید، دیگر هیچ چیز و هیچ کس نمی‏تواند سد راه موفقیت شما بشود.

(ویلزر ویتنى)