راز بدبختی و بیچارگی ما اوقات فراغتمان است که آن را با فکر کردن در مورد خوشبختی و بدبختی می گذرانیم.

(جرج برنارد شاو)

سخن بزرگان در باب اندیشه

در دنیا دیگر وسیله ای نیست که بشر برای فرار از تحمل و زحمت فکر کردن، به آن متوسل نشده باشد!

(توماس ادیسون)

وقتی طرز فکر ما به پنیر بدبو آغشته شود، تمام دنیا بوی بد می دهد.

(جان ماکسول)

آدم عادی منتظر می ماند تا فرد دیگری در او انگیزه ایجاد کند و تصور می کند که شیوه تفکر او نتیجه شرایط و زندگی اوست.

(جان ماکسول)

هر انسانی آفریده اندیشه های روزانه خویش است. اگر دگرگونی در زندگی انسان روی دهد، باید از دل و جان آغاز شود تا اندیشه ها و احساسات، شخص را تحت تاثیر قرار دهد و دگرگون سازد.

(رالف والدو امرسون)