کسی که کار نیک، بکارد، سود و سرمایه‌ی زیاد درو می کند و کسی که کار بد، بکارد، پشیمانی درو می کند.

حضرت محمد(ص)

تندخویی نوعی از جنون است، زیرا شخص تندخو از کار خود پشیمان می‌شود و اگر ندامتی حاصل نکرد، پس جنونِ او مستحکم است.

امام علی(ع)

پاداش‌ها و افسوس‌های ناگزیر اکنون، نتیجه‌ی کارهایی هستند که در گذشته انجام داده‌ایم.

(جیم رآن)

امروز هیچ ربطی به کار نادرست دیروز یا پشیمانی فردا ندارد.

(جیم رآن)

اگر برخلاف تمایلات ژرف نسبت به یک چیز، هیچ کاری برای رسیدن به آن نکنید، زهرآگین‌ترین دانه‌های افسوس و پشیمانی را در کشتزار قلب خود می‌کارید و راه را بر جریان نیروهای آفریننده‌‌تان می‌بندید.

(وین دایر)